UngGenforening 2020

Jubilæumsåret 2020 er en vigtig begivenhed for det danske mindretal i Sydslesvig. 100 år efter at grænsen mellem Danmark og Tyskland blev trukket, planlægger mere end 5000 børn og unge sammen med deres 500 lærere og pædagoger at tage på ”UngGenforening 2020”. Helt konkret rejser alle 5000 skolesøgende børn fra det Danske mindretals 43 skoler i Sydslesvig afsted i uge 20 for at levendegøre historien, ved at besøge en venskabsskole i Danmark.

Landkort Sydslesvig

Det er en gave at få besøg fra Sydslesvig.

Mødet med elever fra mindretallet, som er flerkulturelle, taler dansk og tysk som modersmål og lever som et nationalt dansk mindretal uden for Danmark, er noget der flytter de danske elevers egne grænser, rykker ved deres fordomme og giver dem anledning til at reflektere over den måde, de selv lever på.

Hundredevis af skoleklasser fra Danmark tager hvert år på lejrskoler og udvekslingsophold i Sydslesvig. Besøget giver dem en helt ny konkret ramme at sætte faglige emner fra historie, samfundsfag og tysk ind i. Emner som krigen i 1864 eller betegnelser som Genforeningen giver pludselig direkte mening og mødet med de tosprogede elever, giver lyst til at tale og lære tysk.

Det er en nødvendighed for de unge sydslesvigere, der lever som danskere uden for Danmark, at have tætte, levende forbindelser til jævnaldrende i Danmark. Det er vigtigt som aldrig før, at alle vores unge beskæftiger sig med grænser, sameksistens mellem mindretal og flertal og i sidste ende: demokrati og tolerance.

Når unge mødes på tværs af grænsen gør det en forskel for alle

Aktive kulturmøder og aktiviteter med andre børn og unge i Danmark styrker bevidstheden om værdien af at leve i og med den danske kultur og kulturmøder udvikle børn og unges viden om og forståelse af kultur.

Kontakten til jævnaldrende i Danmark spiller en stor rolle for forståelsen for og motivationen til at udvikle det danske sprog og viden om den egne danske kultur. Også for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, der er drivkraften i institutionernes daglige arbejde, kan sådanne kulturmøder hjælpe med at fremme kulturforståelse og styrke samarbejde på tværs af landegrænser.

Også for eleverne og det pædagogiske personale i Danmark kan mødet med børn og unge, der er opvokset i det kulturelle spændingsfelt mellem dansk og tysk i Sydslesvig, være en kulturel øjenåbner. Både unge og voksne får et værdifuldt indblik i nabolandets sprog og kultur, et levende indtryk af, hvad det betyder at leve med flere sprog og kulturer, og kan således spore sig ind på nogle af globaliseringens centrale udfordringer.

Skoler og fritidstilbud

Når partnerskaber formår at involvere hele skolen samt de samarbejdende fritidstilbud (lærere, elever, forældre, pædagoger og pædagogmedhjælper), kan partnerskaberne være en drivkraft for institutionsudvikling og samarbejde. Partnerskaberne kan være med til at fremme en kultur for medarbejderlæring og en positiv holdning til personlig og professionel udvikling.

Partnerskaberne giver inspiration og mulighed for at opleve andre institutioners arbejdsform og strukturer, og det lægger naturligt op til at reflektere over interne forhold og kan således give anledning til at eksperimentere med former, metoder og redskaber. Derudover kan partnerskaberne bidrage til en større grad af involvering af børn og unge i institutionernes udvikling.

Udbyttepotentialet for et samarbejde med en partnerinstitution er stort. Eleverne opnår reflekteret indsigt i deres egen og andres kulturelle baggrund, ligesom de både kan opbygge kontakter til Danmark og styrke sammenholdet i deres grupper derhjemme.

En særlig værdi får mødet, når det foregår mellem de helt rigtige partner, der matcher hinandens interesser, ønsker og behov.Institutionerne definerer derfor tidligt i processen, hvordan og med hvilke emner, de ønsker at indgå̊ i et partnerskab, det kan eksempelvis være

  • kulturudveksling og bedre forståelse af dansk/tysk sprog og kultur
  • fokus på et konkret fagligt område i samarbejde med andre fx sang og musik, bevægelse, natur/teknik
  • fælles fokus på et særligt projekt fx økologi, vandsport, biavl, musical etc.